DLA SŁUCHACZY
 
WYMAGANE 50% OBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 20 sierpnia 2010 r. słuchacz jest zobowiązany do uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania. W przypadku opuszczenia większej liczby godzin (powyżej 50%) lub nieotrzymania pozytywnych ocen z egzaminów semestralnych dyrektor szkoły jest zobligowany do skreślenia ucznia z listy słuchaczy.
 
STYPENDIA DLA BEZROBOTNYCH Z TYTUŁU PODJĘCIA NAUKI
 
Osobie, która posiada status bezrobotnego i nie posiada kwalifikacji zawodowych, po spełnieniu określonych warunków, może przysługiwać stypendium wypłacane z Funduszu Pracy przez Powiatowe Urzędy Pracy za podjęcie i kontynuowanie nauki.
Przyjdź i zapisz się do szkoły,
da Ci to słuchaczu prawo do ubiegania się o stypendium.